dijous, 23 d’abril del 2009

Empresaris afectats per obra pública poden ajornar i fraccionar la taxa de la brossa

L’alcalde de Calella informa a través d’un ban sobre la possibilitat que els empresaris afectats per obra pública realitzada durant l’estiu puguin demanar un ajornament del pagament de la taxa de brossa.

Aquest és el compromís que l’equip de govern va adquirir en el darrer ple municipal, en resposta a la petició feta per Convergència i Unió d’aplicar una bonificació en el rebut de les escombraries; que finalment va quedar desestimada. L’ajornament i fraccionament del pagament el podran sol.licitar els establiments situats a la Riera Capaspre, tal i com es va dir en el ple, però també aquells situats al carrer Jovara. En queden excloses, per tant, les botigues situades al carrer Església, on s’hi estan fent les obres de perllongament de la zona de vianants entre Indústria i Cervantes.Els terminis que imposa la convocatòria del Fons Estatal d’Inversió Local farà que hi hagi obra pública a l’estiu, cosa que no s’havia permès fins ara al ser Calella una destinació turística. El temps apreta i caldrà que els operaris continuin treballant de juny a setembre en el cobriment i urbanització de la riera Capaspre i en la remodelació del carrer Jovara. Dues situacions excepcionals per les quals l’Ajuntament de Calella ha pres una decisió, igualment excepcional. D’això n’informa el ban d’alcaldia que s’ha publicat aquests dies.

Els empresaris que realitzin una activitat econòmica en aquests dos sectors podran sol.licitar un ajornament i/o fraccionament, sense recàrrec, en els terminis de pagament de la taxa de recollida d’escombraries comercial. Per tant, pagar la taxa d’aquest 2009 l’any que ve, i si es vol, en diversos rebuts.

No s’aplicarà de forma automàtica, sinó que s’haurà de demanar expressament i fer-ho abans del 5 d’agost o en tot cas el 24 de juliol si tenen la taxa domiciliada. Les peticions s’hauran de presentar a les oficines de l’Organisme de Gestió Tributària del carrer Barcelona.

En aquesta excepcionalitat, el govern de Calella no hi ha inclòs els empresaris del carrer Església. Des de la Regidoria d’Hisenda i Règim s’ha indicat que si bé també s’hi farà obra a la via pública, els treballs de peatonalització s’han d’acabar a principis del mes de juliol. Per tant, no s’hi inclouen perquè es considera que no quedaran afectats durant tot l’estiu.

En el mateix ban d’alcaldia, també s’informa de les empreses que paguen l’Impost d’Activitats Econòmiques, l’IAE, tenen dret a sol.licitar una bonificació del 80% d’aquest tribut en cas d’estar afectades per obres a la via pública amb una durada superior als tres mesos.

Així mateix, i pel que fa als titulars de guals o reserves a la via pública que no puguin gaudir d’aquest aprofitant pel mateix motiu, tenen dret a sol.licitar que se’ls retorni l’import pagat, de forma proporcional a la durada de les obres.

En tots els casos, queda clar doncs que si el titular no demana expressament les bonificacions o ajornaments no s’aplicaran.